Pavel Nechala

Dôležité upozornenia pri zápise do Registra partnerov verejného sektora

Autor: Pavel Nechala
Publikované marec 16, 2017


Neúplne alebo nesprávne vykonanie registrácie nebude prekážkou pre vykonanie zápisu, bude však hrozbou, ktorej naplnenie môže nastať kedykoľvek.

Tento blog bol pôvodne zverejnený na portáli eTrend.

Predseda Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslav Macek hovorí v krátkom videu  o najčastejších chybách v návrhoch na zápis do Registra partnerov verejného sektora. Registrový súd sa totiž v prvej fáze implementácie novej právnej úpravy sústreďuje na splnenie formálnej povinnosti registrácie subjektov.

Registrujúci súd tak pred registráciou preverí, či:

  1. návrh na zápis podala oprávnená osoba,
  2. je návrh na zápis úplný,
  3. sú spolu s návrhom na zápis predložené prílohy,
  4. konečný užívateľ výhod uvedený v návrhu na zápis zodpovedá konečnému užívateľovi uvedenému vo verifikačnom dokumente,
  5. verifikačný dokument spĺňa zákonné náležitosti.

 ko je po prečítaní týchto kritérií pre vykonanie zápisu zrejmé, nemal by registračný proces vytvárať významné prekážky pre zápis Vašej spoločnosti ako partnera verejného sektora. Ak Vami poverená oprávnená osoba predloží správne vyplnené tlačivá a prílohy, pre vykonanie zápisu zo strany Okresného súdu Žilina nebudú existovať prekážky.

Zápis do tohto registra má však za následok získanie statusu „partnera verejného sektora“, a teda na jednej strane umožnenie obchodovania s verejným sektorom, no na druhej strane vytvára tak aj možnosť postihovania  a sankcionovania konania alebo opomenutia, ku ktorému mohlo dôjsť už pri príprave dokumentov potrebných na zápis. Ktoré sú najdôležitejšie upozornenia v súvislosti so zápisom do Registra partnerov verejného sektora?

 a) Čestné vyhlásenie je nedostatočný doklad – Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa zákona regulujúceho boj proti praniu špinavých peňazí. Problematika AML je pomerne prepracovaná, existuje jej legislatívna úprava na úrovni smernice EÚ, ako aj slovenská úprava a rovnako viacero výkladových usmernení. Čestné vyhlásenie nenahradí povinnosť odbornej starostlivosti oprávnenej osoby. Aj k neúmyselným, ale sankcionovateľným pochybeniam môže dôjsť napr. pri určovaní konečného užívateľa výhod alebo identifikovaní verejných funkcionárov.

 b) Skutočné preverovanie nastáva neskôr – Registrujúci súd môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu tretej osoby overiť pravdivosť a úplnosť údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri. Takýto podnet môže podať Vaša konkurencia, mimovládne organizácie, ale aj anonym. V tomto konaní je už dôkazné bremeno na Vašej strane. Ak hodnoverne nepreukážete, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné, registrujúci orgán rozhodne o Vašom výmaze ako partnera verejného sektora z registra. Po právoplatnosti tohto rozhodnutia vymaže partnera verejného sektora z registra a začne konanie o uložení pokuty. Dôležité však je, že v rámci konania o kvalifikovanom podnete môžete argumentovať iba skutočnosťami uvedenými vo verifikačnom dokumente. Ak teda v rámci registračného konania bol verifikačný dokument vypracovaný nedostatočne, dôsledky nastanú v konaní o kvalifikovanom podnete.

 c) Oznamovanie zmien konečného užívateľa výhod – Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument. S porušením tejto povinnosti sa viažu najprísnejšie sankcie s minimálnou sadzbou 10 000 Eur pre spoločnosť, ako aj jej štatutárov.

 d) Sankcie sú skutočne vysoké – Sankcionované je finančnou pokutou a) rozhodnutie o výmaze na základe kvalifikovaného podnetu, b) uvedenie nepravdivých alebo neúplných údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch v návrhu na zápis, c) nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote 60 dní, d)porušenie zákazu konfliktu záujmov oprávnenej osoby. Registrujúci súd uloží pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal; ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci súd uloží pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur. Pokutu tiež osobitne uloží štatutárom od 10 000 eur do 100 000 eur, za ktorú ručí oprávnená osoba. Zákon však obsahuje aj ďalšie sankcie v podobe rozhodnutia o výmaze na základe kvalifikovaného podnetu, vrátane trestnoprávnej zodpovednosti štatutárov spoločnosti.

 e) Vylúčenie štatutárov aj z iných spoločností – Ďalším postihom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora je za podmienok uvedených v zákone ich vylúčenie aj z iných spoločností. Registrujúci súd zašle právoplatné rozhodnutie o pokute príslušnému súdu, ktorý vedie register diskvalifikácií. Na podklade tohto rozhodnutia súd, ktorý vedie register diskvalifikácií v spolupráci s registrovými súdmi vykoná výmaz dotknutej fyzickej osoby zo všetkých obchodných spoločností a družstiev, v ktorých figuruje ako člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokurista. Doba vylúčenia (diskvalifikácie) je v tomto prípade tri roky.

Zapísanie do Registra partnerov verejného sektora znamená pre podnikateľa významné riziko. Tak ako pri iných rizikách, aj k tomuto by mal pristupovať obozretne. Neúplne alebo nesprávne vykonanie registrácie nebude prekážkou pre vykonanie zápisu, bude však hrozbou, ktorej naplnenie môže nastať kedykoľvek.