Pavel Nechala

Dôvody sprísnenia regulácie ochrany osobných údajov

Autor: Pavel Nechala
Publikované november 9, 2017


alebo GDPR muselo prísť…

Tento blog bol pôvodne zverejnený na portáli eTrend.

Obrovský záujem o problematiku nového Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a jeho implementácia v slovenských podmienkach odštartovala novú úroveň záujmu o tému ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní. Pripomeňme si, že prvý zákon regulujúci túto problematiku bol prijatý už v roku 1992,  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky bol zriadený už 1. septembra 2002 a práce na reforme ochrany osobných údajov začala Európska komisia v roku 2012.

Napriek tomu sa s touto témou väčšina podnikateľov, ale aj občanov, ani neoboznámila. Nová úprava tak vyvoláva skôr obavy pred postihom, ako porozumenie potreby regulácie alebo hľadanie nových príležitostí. Aké sú teda dôvody reformy regulácie ochrany osobných údajov:

Rozšírenie internetových služieb

V čase prijatia platnej smernice (v roku 1995) používalo internet menej ako 1 % Európanov. „Dnes sa drvivá väčšina osobných údajov prenáša a vymieňa v rámci kontinentov a vôbec po svete v zlomku sekundy,“ povedala podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová (2010-2014). „Ochrana osobných údajov je základným právom všetkých Európanov. Nie vždy však občania majú pocit, že majú úplnú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.“

Dostupnosť technológií

Monitorovanie a iné nepozorované zásahy do súkromia vyžadovali špeciálnu a drahú techniku. Dnes sú tieto technológie bežne dostupné. V snahe ochrániť vlastný majetok alebo zdravie môže dochádzať k zásahom do práv iných osôb. V zamestnaní sa tiež zotreli hranice pracovného času a miesta výkonu práce, notebooky sú základným pracovným nástrojom. Vlastníctvo zariadenia zamestnávateľom však neoprávňuje aj na „vlastnenie“ údajov o jeho užívateľovi.

Potreba zvýšenia dôvery online služieb

V súlade so stratégiou Jednotného digitálneho trhu v Európe je potrebné budovať a zvyšovať dôveru k online službám u spotrebiteľov. Každý má právo na ochranu osobných údajov vo všetkých oblastiach života: doma, v práci, počas nakupovania, v rámci zdravotnej starostlivosti, na policajnej stanici alebo pri požívaní sociálnych sieti.

Nová úprava reaguje na výzvy doby a vytvára jedinečnú príležitosť pre tých, ktorí sa nových príležitostí chytia. Nevyhnutným predpokladom je začať sa problematikou ochrany osobných údajov zaoberať. Uvedomiť si, že ich o ochranu dotknutej osoby (tej, ktorej sa údaje týkajú) a následne zabezpečenie bezpečnosti spracovania. Začať môžete aj tým, že si osvojíte 8 faktov o GDPR, ktoré musíte vedieť.