Martin Pekár

Tajomstvo dohody na Višňovom

Autor: Martin Pekár
Publikované marec 19, 2019


Minister Érsek obhajuje dohodu o ukončení zmluvy s konzorciom Salini Impregilo a Dúha. O tom, že takýto problém, ako je na Višňovom (písal som k tomu koncom minulého roku) nie je možné hodiť celý na hlavu zhotoviteľa.

Veľkú časť zodpovednosti na tomto celom nesie NDS. Nie je predsa možné, aby za 5 rokov výstavby nebola hotová ani len polovica diaľnice. Argument, že sa zmluva nerozviazala pri prvom možnom momente, ale strategicky sa čakalo na prerazenie tunela, je príliš slabý na obhajobu. Najmä z dôvodu, keď si zhotoviteľ nárokuje podľa neho odlišné geologické podmienky počas razenia tunela a teda každý meter, ktorý je vyrazený je potencionálny nárok na naviac prácu. Spôsob, ktorý zvolil minister Érsek, nie je najšťastnejší, keďže rozviazať kontrakt so zhotoviteľom stavby mohol už pred rokom a preraziť ho mohla firma, ktorá by nezneužívala svoje postavenie na vydieranie štátu.

Minister nič nezískal

Otázka teda znie, čo vlastne minister získal, ak čakal rok na ďalší míľnik? Dovolím si povedať, že nič. K čomu je dobré mať veľkú dieru skrz celý kopec, keď neviem, koľko ma bude stáť, je pochybnej kvality a nebude ju možné dlhší čas využívať? Ak majú byť eurofondy vyčerpané do roku 2023, určite by bolo vhodnejšie mať teraz rok po vypovedaní zmluvy, čo by tento čas mohol stačiť na nájdenie nového zhotoviteľa, ktorý sa dnes už mohol pustiť do práce. Po tom, ako sa taliani pobalia a opustia stavenisko, zostane len strážna služba. Nie je tajomstvom, že motorkári a iní kaskadéri využívali prieskumnú štôlňu už aj predtým a nie jeden krát bola privolaná aj polícia pre neoprávnené vniknutie do banského diela. Teraz to bude pre nich ešte lákavejšie dobrodružstvo.

Ale aby som sa vrátil k tomu podstatnému a to k dohode, ktorá je dnes na svete a minister si ju radšej nechal posvätiť celou vládou, lebo ani sám neverí, že ustojí prevalenie jej reálnych dopadov. Podľa dohody NDS uhradí zhotoviteľovi 23.5 mil. Eur (čl. 4.4). Celková čiastka dohody je v CRZ uvedená 0,00 Eur ..ako inak. NDS už asi inak zverejňovať naviac práce nikdy nebude. Táto suma bude čerpaná buď na základe potvrdených preberacích protokolov, sumami potvrdenými KRS alebo zádržným. Pri tejto časti dohody je hneď viacero podstatných skutočností. Túto sumu nebude NDS znižovať o skutočnú hodnotu, čo sa zistí (sumy sú na základe najlepšieho odhadu zhotoviteľa-čl.4.7), ale iba o 70% rozdielu. 30% musí byť vždy zo strany NDS uhradených, aj keď položky v tejto hodnote odovzdané nikdy neboli. To podľa môjho skromného názoru hraničí s trestným činom neoprávneného obohatenia.

Zníženie zábezpeky na vykonanie prác

Druhým závažným nedostatkom tejto dohody je zníženie zábezpeky na vykonanie prác z viac ako 40 mil. Eur na 20 mil. Eur (čl.3.4). Túto zábezpeku vo výške 20 mil. Eur si bude môcť zhotoviteľ ešte ďalej znižovať až do úplnej nuly! To znamená, že štát stratí akékoľvek finančné záruky za vykonané dielo. Celý systém zábezpeky je v tejto dohode postavený na hlavu. Štandardne za svoje záväzky ručí zhotoviteľ svojim majetkom. Ak nezaplatí faktúru za objednaný tovar/služby, dodávatelia ho môžu dať na súd a ten môže vyhlásiť napr. aj konkurz, cez ktorý sa môžu veritelia dostať ku svojim pohľadávkam. Zábezpeka má vždy slúžiť objednávateľovi, aby si z nej mohol kryť prípadné škody, ktoré mu vyplynú z konania zhotoviteľa. Obzvlášť pri rozostavanej stavbe je tento detail nesmierne dôležitý. Dnes nikto nevie, aká kvalita sa skrýva pod zabetónovaným ostením tunela (podľa prílohy č. 4, bod 14 má ostenie trhliny a nedostatočnú hrúbku), v mostoch, násypoch či zárezoch. Ak si osvojíme názor, že cena 407 mil. Eur je podseknutá, tak je viac ako isté, že zhotoviteľ hľadal alternatívne spôsoby výstavby, ako aj výrobky, ktoré sú omnoho lacnejšie, ako štandardné. V neskoršom štádiu sa môže preukázať nekvalita a bude potrebné vykonať sanáciu, nebude ju však z čoho uhradiť a tieto náklady budú uhradené zo štátneho rozpočtu.

Len pre zaujímavosť, NDS sa touto dohodou zriekla prípadného nároku z titulu, že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia výstavby. Nejde pri tom o zanedbateľnú sumu. Ide o vyše 200.000 Eur za každý jeden deň omeškania, čo už len pri roku omeškania robí vyše 70 mil. Eur! To je minimálna suma, o ktorú daňových poplatníkov pripravili štátni manažéri na čele s ministrom.

Tento blog bol pôvodne zverejnený na sme.sk.