Martin Pekár

Pri D4R7 stále hrozí ekologická katastrofa

Autor: Martin Pekár
Publikované jún 17, 2019


Analýza násypov D4 dokázala porušenie, ale ministrovi to stále nestačí. Ministerstvo dopravy už má k dispozícii výsledky analýzy, ktorú si dalo spraviť v súvislosti s podozrením použitia kontaminovanej zeminy do násypov D4.

Výsledky hovoria jednoznačne. Bola zabudovaná pre ľudské zdravie nebezpečná zemina. I naprik tomu, že spracovatelia analýzy vysvetlili pojmy prekročenie IT a ID,  minister svojimi výrokmi, že je všetko v poriadku a bolo tam len zopár igelitiek, zjavne neberie celú situáciu dostatočne vážne.

ID = Indikačné kritérium – je hodnota koncentrácie nebezpečnej látky, ktorá môže ohroziť ľudské zdravie a životné prostredie (ID je vyšší limit koncentrácie).

IT = Intervenčné kritérium – je hodnota koncentrácie nebezpečnej látky, ktorej prekročenie predpokladá vysokú pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia (IT je nižší limit koncentrácie).

Násyp môže ohroziť ľudské zdravie a kontaminovať prírodu

Pojmy ID a IT môžu znieť na prvý pohľad nezrozumiteľne, ale pre pochopenie tejto analýzy je to nutné. V analýze je viackrát spomenuté prekročenie oboch hodnôt. Teda podľa smernice Ministerstva životného prostredia č. 1/2015 – 7 násyp D4, tak ako je dnes zrealizovaný, môže ohroziť ľudské zdravie. V odobratých vzorkách bola zistená prítomnosť hliníka, fenelov (kyselina karbolová), bária a arzénu,  ktorý je známy svojim jedovatým účinkom. Tvrdenie koncesionára, že predsa by tam nikdy nedával odpad, keď sa bude o diaľnicu 30 rokov starať je veľmi zavádzajúce. Koncesionár prioritne potrebuje, aby diaľnica nesadala prípadne sa na nej nevyskytli iné poruchy. Zmiešaním odpadu so zeminou sa môže dosihanuť taká miera zhutnenia násypu, že ani po 30 rokoch sa významne neporuší. Čím by si konecesionár zabezpečil do budúcna nižšie náklady na údržbu. Dôsledky pre prírodu však môžu byť katastrofálne. Kontaminovaná voda koncesionára vôbec netrápi. Zloženie vody nemusí mať za 30 rokov žiadny vplyv na pevnosť násypu. Uvedená analýza poukázala okrem iného aj na porušovanie zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Koncesionár utajil zámer použiť kontaminovanú zmeninu

Znamená to toľko, že nikde v projekte, ktorý posudzovalo ministerstvo životného prostredia, sa nenachádzala zmienka o tom, že do násypov chce použiť koncesionár iný materiál ako štandardnú zeminu. Ak by spomenul v procese posudzovania tento úmysel, tak by to ministerstvo buď hneď zakázalo alebo by mu nariadilo také opatrenia, pre ktoré by sa mu to jednoducho neoplatilo. Koncesionár teda nikomu nič neoznámil a potichučky zabudoval tony odpadu aj zo starej skládky za Petržalkou, ktorá je označená ako enviromentálna záťaž. Toto možno považovať za vopred premyslený a plánovaný krok. Ťažko uveriť, že ide o náhodu.

Ministertvo je stále pasívne

Skládka za Petržalkou obsahuje netriedený stavebný odpad t.j. je vysoká pravdepodobnosť výskytu azbestu. Skládkovanie skončilo v roku 1997 teda 4 roky predtým ako bol azbest označený za nebezpečný a vysoko karcinogénny odpad. Postup ministerstva je vysoko neprofesionálny a vôbec neháji záujmy Slovenska.  Aktivisti z OZ Triblavina a polícia vykonávajú kroky, aby zastavili alebo aspoň zmenšili tento hazard s prírodou, ale ministrerstvu to je stále málo. Čaká a čaká. Zdá sa, akoby čakali umýlselne. Ministerstvo (ako aj príslušný stavebný úrad) by mali s okamžitou platnosťou zastaviť práce na častiach, kde sa vyskytol odpad a najať si skutočne nezávislý dozor, ktorý bude adekvátne zaplatený a svoju činnosť  bude vykonávať poctivo a profesionálne. Konanie súčasného vedenia smeruje k  ekologickej katastrofe.