TOP10 noviniek v majetkových priznaniach verejných funkcionárov v komunále

Autor: Komunálna Rada
Publikované marec 24, 2020


Začiatok roka priniesol do platnosti zmeny v podávaní majetkových priznaní funkcionárov.  Tí musia uvádzať už aj dary a majetok v užívaní. Zverejnené budú po novom priznania nielen poslancov NR SR, ale aj mestských zastupiteľstiev, primátorov a starostov. 

Minulý rok schválila NR SR zmeny Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárovktoré priniesli niekoľko zásadných noviniek. V prípade, že sa pohybujete v komunálnej sfére, určite by vám nemali uniknúť nasledujúce novinky:

1. Povinnosť uvádzať majetok v užívaní a prijaté dary
V prípade, že verejný funkcionár užíva cudzie auto alebo byt, je povinný uviesť detaily jeho užívania do majetkového priznania. Týka sa to hnuteľných a nehnuteľných vecí v hodnote nad 35-násobok minimálnej mzdy, v prípade užívania dlhšie ako mesiac. Novinkou je aj povinnosť uviesť do majetkového priznania dar v hodnote vyššej ako 10-násobok minimálnej mzdy a dátum jeho nadobudnutia.

2. Zverejňovanie majetkových priznaní na webe samosprávy
Doteraz zákon neprikazoval zverejňovať majetkové priznania primátorov, starostov a mestských poslancov. Po novom má samospráva povinnosť zverejňovania na webstránke mesta. Týka sa to aj poslancov mestských častí v Bratislave a v Košiciach. Ak obec nemá webstránku, je povinná poskytnúť majetkové priznanie starostu každému, kto o to požiada. Podávanie a zverejňovanie majetkových priznaní sa stále netýka poslancov obecných zastupiteľstiev.

3. Primátori, starostovia a poslanci nemôžu poberať odmeny v dozorných orgánov podnikov
Mnoho samospráv si zriaďuje mestské/obecné spoločnosti, kde do dozorných orgánov obsadzujú primátora, starostu či poslancov zastupiteľstva. Zákon po novom explicitne hovorí, že verejní funkcionári nemôžu poberať v týchto orgánoch odmeny. Je možné poberať iba náhrady preukázaných výdavkov spojených s výkonom funkcie v orgánoch spoločnosti. Ukážkovým prípadom porušenia zákona je Andrea Turčanová z Prešova, ktorá ako členka predstavenstva Východoslovenských vodární prijala odmenu 6-tisíc eur.
Aktualizácia 25.3.: Na základe konzultácie s právnikmi sme opravili pôvodné tvrdenie, že odmeny nemôžu poberať ani poslanci zastupiteľstva. Zákaz sa vzťahuje iba na primátorov/starostov a nie na poslancov zastupiteľstva. 

4. Primátori a župani odovzdávajú majetkové priznania Výboru Národnej rady, nie komisiám MsZ
Výbor NRSR pre nezlučiteľnosť funkcií je zároveň aj orgánom, ktorý vedie konania v prípade porušenia zákona. V prípade uloženia pokuty pôjdu financie do štátneho rozpočtu.

5. Jednotné tlačivá na vypĺňanie majetkových priznaní 
Ďalšou skvelou novinkou je zjednotenie tlačív a vyjasnenie toho, v akej forme majú verejní funkcionári vypĺňať majetkové priznania. Jednotný formulár je prílohou nového zákona.

6. Podanie majetkových priznaní sa posúva do 30. apríla
V minulosti platilo, že funkcionári odovzdávali priznania do 31. marca a následne do 30. apríla daňové priznania. Teraz sa tento nezmysel odstránil a odovzdávať sa to bude naraz, tak aby komisie mohli odkontrolovať správnosť vyplnených majetkových priznaní.

7. Kto napriek pokute nenapraví situáciu, bude platiť každých 180 dní
V minulosti sa stávalo, že hriešnici, ktorí neodovzdali majetkové priznanie, dostali pokutu, ale priznanie nikdy nedodali. Teraz im môže komisia opakovanie udeliť pokutu každých 180 dní, v prípade, že nenapravia svoje chyby.

8. Strata mandátu iba pri viacnásobnom porušení v rámci jedného volebného obdobia
Všetci sme určite zachytili prípad Igora Matoviča, kedy Výbor NR SR riešil stratu jeho mandátu kvôli viacnásobnému porušeniu ústavného zákona 357/2004. Aj z tohto dôvodu došlo k novelizácii a upresneniu. Aby poslanec, primátor, starosta, alebo župan stratil mandát, musí porušiť zákon opakovanie v rámci jedného volebného obdobia. Prehrešky z minulých období sa nezapočítavajú.

9. Majetové priznanie bude možné podať aj elektronicky
Konkrétne podmienky však musia v súlade so zákonom o e-Governmente zverejniť samosprávy.

10. Lehota na ukončenie konania sa predĺžila zo 60 na 180 dní
Autori zákona argumentujú, že v praxi sa 60-dňová lehota prekračovala a nebolo možné jej prekročenie sankcionovať.

Na čo dávať pozor pri kontrole majetkových priznaní

Kontrolu majetkových priznaní poslancov v mestách a obciach vykonáva komisia mestského/obecného zastupiteľstva. V minulosti sa stávalo, že komisie majetkové priznania ani neotvárali a ukladali ich do trezorov. Takýto postup je nesprávny, komisia má priznania kontrolovať a v prípade potreby iniciovať začatie konania.

V tejto súvislosti je dôležitou súčasťou majetkových priznaní aj daňové priznanie, prípadne iný doklad o príjme za minulý rok. V niektorých samosprávach sa uspokojili s dokladom o podaní daňového priznania, z ktorého sa však nedá vyčítať suma príjmov verejného funkcionára. Preto je nutné trvať na kópii daňového priznania alebo iného dokladu o príjme vydaného na daňové účely (väčšinou je to potvrdenie o zdaniteľných príjmov fyzickej osoby, ktoré vydávajú zamestnávatelia).

Na čo dávať pri kontrole majetkových priznaní pozor sme písali aj v minuloročnom blogu Komunálnej rady SPOLU.

Autor: Matej Bučko, Komunálna rada SPOLU
Zdroj ilustračnej foto: VÚC BA